VOP

Všeobecné Obchodní Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky neziskové organizace:

ADAT PIONEER, Z.S., PsychometryOnline™

se sídlem Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín I, Česká republika-EU

identifikační číslo: 22756311

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl L, vložka 7963

pro prodej služeb a zboží umístěných na internetové adrese www.psychometry-online.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") neziskového spolku ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ , Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, IČ 22756311 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen "smlouva") uzavírané mezi dodavatelem a jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového portálu prodávajícího. Internetový portál je dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.psychometry-online.com (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní portálu").

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, např. pracovní agentury pro podniky v průmyslu nebo bezpečnostní pracovníci firem a podobně.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo cizím jazyce. Smlouvu mimo Českou republiku lze uzavřít pouze dvoujazyčně, z toho jedna vždy v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změny obchodních podmínek jsou platné a účinné v den zveřejnění na webovém rozhraní a nemají zpětnou účinnost k již uzavřeným a neskončeným závazkům.

2. UŽIVATELSKÉ ÚDAJE

2.1. Na základě vyplnění údajů v kontaktních formulářích webové stránky o kupujícím může kupující poskytovat údaje pro vystavení objednávky služeb využívání pracovních psychodiagnostických nástrojů, objednávání dalších služeb i zboží.

2.2. Při vyplňování na webové stránce pro objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v kontaktním formuláři je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v kontaktním formuláři jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací vzájemně poskytnutých mezi oběma stranami.

2.4. Kupující bere na vědomí, že webové stránky a formuláře nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zúčastněných třetích osob v technologickém řetězci aplikací.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto plnění služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující jsou srozuměni, že veškeré popisné části v nabídkách mají pouze ilustrativní a informativní charakter, který nemusí plně odpovídat skutečně poskytnutým službám a zboží. Podrobný popis služby a jeho specifických výstupů je vždy samostatně uveden na samostatném produktovém listu v ceníku a u každé objednávky kupující je povinen se před koupí s ním seznámit. Každá objednávka odkazuje plně nebo zčásti klíčovými daty, znaky nebo slovy na tento produktový odkaz v ceníku.

3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o službách a zboží, a to včetně uvedení jednotlivých cen. Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH, zákonná výše DPH je vždy k uvedené ceně navíc připočtena. Provozovatel je plátcem DPH pro služby kupující firmami včetně fyzických osob-podnikatelů, avšak služby využívající nepodnikající fyzické osoby v neziskové organizaci nejsou zatíženy DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání služeb zvolí kupující konkrétní položku s cenou ve webovém rozhraní a vyplní kontaktní formulář pro specifikaci výstupu požadované služby. Po celou dobu editace má kupující možnost úpravy, opravy nebo zrušení údajů v kontaktním formuláři. Po odsouhlasení obchodních podmínek je mu umožněno odeslat kontaktní formulář tím, že klikne na tlačítko "OBJEDNAT". Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT" v příslušném jazyce z objednávkového formuláře na webovém rozhraní psychometry-online.com se objednávka jako návrh na uzavření smlouvy odesílá dodavateli. Dodavatel potvrdí přijetí a akceptaci objednávky elektronicky objednavateli a tím vzniká právně závazný smluvní vztah a závazek objednavatele službu nebo zboží uhradit a odebrat a dodavatele službu nebo zboží dodat. Na základě takto vzniklé smlouvy je vystaven zálohový platební doklad včetně variabilního symbolu a nutných údajů pro vnitrostátní nebo mezinárodní platební styk na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři. Zpravidla akceptace objednávky a platební doklad s ní spojený jsou zaslány společně. Daňový doklad včetně DPH je vystaven u služeb psychodiagnostiky vždy až následně po plném uhrazení a aktivaci služby zákazníkovi ke spotřebě.

3.4. U zboží je vystaven zálohový platební doklad a před splněním dodání zboží prodávajícím nebo její etapy dle harmonogramu uvedeného v objednávce. Daňový doklad včetně DPH je vystaven u dodaného zboží vždy následně po plném uhrazení zálohové platby nebo harmonogramu zálohových plateb.

3.5. Každá změna objednávky musí být provedena písemně a se souhlasem obou stran formou číselně řazených dodatků. Splatnost vystavených dokladů je stanovena vždy do max. 14 kalendářních dnů u vnitrostátních převodů a do max. 21 kalendářních dnů u mezinárodních plateb a to vždy ode dne vystavení platebního dokladu. Ve lhůtě splatnosti od data vystavení dokladu je již zohledněno možné zpoždění v doručení z důvodu technických překážek nebo dnů pracovního volna či svátků. Daňové doklady se odesílají na e-mail objednavatele uvedený ve formuláři objednávky. Pokud den doručení platebního dokladu objednavateli do jeho e-mailové schránky je větší jak 7 dnů od uvedeného data vystavení v platebním dokladu, má právo žádat o opakované zaslání daňového dokladu s opraveným datem vystavení i novou lhůtou splatnosti. Pokud své právo opakovaného a upraveného vystavení platebního dokladu neučiní elektronicky nejpozději 8. den od uvedeného data vystavení v obdrženém platebním dokladu, má se za to, že termíny vystavení i splatnosti akceptuje zcela a bez výhrad a je povinen splnit závazek ve stanovené lhůtě a zcela na své náklady. Náklady spojené s realizovanou tuzemskou nebo mezinárodní platbou si každý z účastníků hradí sám.

3.6. Objednanou službu nebo zboží kupující hradí prostřednictvím bankovního převodu ve stanovené lhůtě úhrady.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká momentem písemné akceptace objednávky jejím elektronickým potvrzením prodávajícího a odesláním elektronicky na adresu kupujícího. Odesláním objednávky a úhradou dle uvedeného platebního kalendáře v objednávce služby považuje prodávající i kupující za jasný projev vůle a vznik oboustranného závazku dle Obchodních podmínek.

3.8. Kupující souhlasí s použitím elektronických komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena služby je stanovena v objednávce a následně platebním dokladu včetně platebního kalendáře, tuzemského nebo mezinárodního bankovního spojení, variabilního symbolu, identifikačních údajů.

4.2. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu zálohový list nebo daňový doklad - fakturu. Prodávající jako nezisková organizace je plátcem daně z přidané hodnoty. V případě služeb poskytovaných v rámci své nekomerční činnosti fyzickým nepodnikajícím osobám, není DPH těmto osobám účtováno. Zálohový list i daňový doklad - jsou zasílány kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Strany, kterými jsou jen podnikatelé, mohou od vzniklé a účinné smlouvy odstoupit na základě písemné dohody obou stran. Nevztahují se zde ustanovení o spotřebiteli.

5.2. V případě zakoupení služeb a zboží přímo spotřebitelem online, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů. Pojem "spotřebitel" ve smyslu zákona se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. Služba nesmí být využita a zboží rozbaleno z obalu.

5.3. Je-li společně se službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, v případě služby uhradit cenu obvyklou za tuto poskytnutou službu v základní sazbě, pokud byla již spotřebována.

6. DODÁNÍ

6.1. Místo, forma, specifikace a termín nebo lhůta poskytování služeb nebo dodání zboží, jsou uvedeny vždy

v akceptované objednávce. Plné dodání objednaných služeb nebo dodání zboží je momentem pro právo

vystavení daňového dokladu.

6.2. U služeb psychodiagnostiky se za dodání služby považuje dodání práv volného nakládání využívání software na stanovenou dobu a počtu opakování. Za účelem registrace opakování testů slouží konto zákazníka. Odpočet z konta předplaceného počtu testování se rozumí a počítá každá unikátní provedená registrace testované osoby v rozhraní psychodiagnostiky, nikoliv míra absolvování nebo nedokončení testovací baterie. Opakované přihlášení již zaregistrované osoby se neodpočítává z konta opakování v rámci časové lhůty práva využívání služeb kupujícím.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy občanského zákoníku a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a závazné jsou i tímto zákonem stanovené lhůty vyřízení.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba odpovídá objednávce a to zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující službu či zboží obdržel:

7.2.1. má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se služba hodí k účelu, který pro jeho využití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá standardní jakosti nebo v objednávce popsané kvalitě

7.2.4. je služba v odpovídajícím rozsahu a výstupech

7.2.5. služba vyhovuje požadavkům právních předpisů a odbornému zaměření a odpovídá odborným nárokům vázané živnosti psychologického poradenství a diagnostiky jejíž výkon je dozorovaný příslušným pověřeným státním orgánem členského státu Evropské unie, v případě České republiky je to pověřený odpovědný samosprávný orgán Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR.

7.2.6 služba pracovní psychodiagnostiky je dostupná k provedení testů alespoň na jedné ze tří hardwearových možností (1.smarthpone s prohlížečem Chrome, tablet s prohlížečem Chrome nebo Mozilla, PC nebo Notebook s prohlížečem Chrome nebo Mozilla). Použití jiných nebo zastaralých verzí prohlížečů, operačních systémů, nefunkčnost wifi připojení, nízká rychlost datového přenosu nebo wifi připojení, nejsou důvody pro reklamaci. Kupující je povinen vždy před rozesláním linku s odkazem na testovací baterii svým testovaným osobám si ověřit, že link je funkční formou zobrazení úvodu testovací baterie s výzvou k registraci testovaného.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese v sídle nebo místě podnikání nebo na emailovou adresu: psychometryonline(zavináč)gmail.com - nebo v případě zaslání poštou na adrese sídla - ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline, Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, Česká republika-Evropská unie.

7.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. U služeb pracovní psychodiagnostiky se poskytuje náhradní plnění neprodleně po oznámení a případném odstranění technické závady na straně prodávajícího. Náhradní plnění se poskytne objednavateli neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě stanovené pro reklamace.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví k výstupům služeb výhradně pro své účely a nebudou poskytovány úplatně ani bezúplatně třetím osobám. V opačném případě má prodávající právo požadovat náhradu za ušlý zisk. Výjimka se týká třetí osoby a to testovaného pracovníka objednavatele, který může s výsledky být seznámen ze strany objednavatele a to bez souhlasu prodávajícího.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:https://www.coi.cz. V případě sporů s podnikatelem je příslušný soud, eventuálně po dohodě dohadovací řízení u Hospodářské komory ČR.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji a vykonávání služeb na základě svého živnostenského oprávnění č. 1 a č. 2 pod spisovou značkou 726/15/Ž/Be. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a Evropská komise EU.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a jeho telefon a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Kupujícímu může být doručováno reklamní sdělení na adresu elektronické pošty a telefon uvedené v jeho uživatelském účtu či uvedené kupujícím v objednávce.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1Účastníkům mohou být doručována písemná sdělení a dokumenty prostřednictvím jejich elektronické poštovní adresy formou e-mailu. Lze dohodnout oboustranně i jiné elektronická případně fyzické formy doručení písemností. Za doručené se považuje datum a čas doručení do elektronické adresy e-mailu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází na konci těchto Obchodních podmínek.

12. SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ PRO WEB: WWW.PSYCHOMETRY-ONLINE.COM

12.1. ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ se zavazuje, že nikdy nepředá vyplněné údaje z testů pracovní diagnostiky a dotazníků třetím osobám bez písemného souhlasu neanonymního registrovaného uživatele.

12.2. ADAT PIONEER, - z.s., PsychometryOnline™ se zavazuje, že předá vyplněné údaje z testů a výstupy pracovní diagnostiky a dotazníků třetí osobě - objednavateli služby, který není totožný s testovaným pracovníkem a jedná se o neanonymního registrovaného uživatele - testovaného pracovníka, který se účastní pracovní psychodiagnostiky za účelem jeho posouzení objednavatelem a ten mu zaslal přístupový odkaz k programu před zahájením testování. Odesláním přístupového odkazu testovanému pracovníkovi objednavatel služby jasně potvrzuje, že disponuje vlastním písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů testovaného pracovníka a jeho souhlasem s předáním výsledků testů objednavateli.

12.3. ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ rovněž poskytuje, nabízí, zprostředkovává a daruje svým klientům kromě dárků hmotné povahy i antistresové a školící programy a soustředění v ČR i zahraničí. Nejedná se o poskytování cestovatelských služeb, pouze o organizování antistresových kurzů a školení v místě, kam se kupující dopravuje sám nebo využije skupinové slevy spolucestujících nabídnuté prodávajícím, kterou mu nabídl dopravce pro skupinu. ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ má za to, že kupující se s těmito Obchodními podmínkami řádně seznámil, včetně tohoto ustanovení a výslovně souhlasí s předáním vybraných osobních údajů, např. jména, adresy, emailové adresy, telefonu - obchodnímu partnerovi za účelem, aby splnil své plnění vůči kupujícímu nebo obdarovanému vyplývajícího z naší nabídky formou reklamy, dárkového poukazu, bonusu ap.

13.4. Odesláním kontaktního formuláře, e-mailové adresy, to vše z kterékoli části webové stránky nebo nabídky, se má za to, že návštěvník souhlasí s obchodními podmínkami. Dále zaškrtnutím "Souhlasu s obchodními podmínkami" v kterékoliv části webového rozhraní, potvrzujete, že s Obchodními podmínkami výslovně souhlasíte, seznámil jste se s nimi a tyto plně respektujete.

12.5. V případě, že návštěvník stránek vstoupil a prohlíží obsah stránek, kategorií a veškerého obsahu na těchto stránkách, má se za to, že nejprve se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, kdy k tomuto úkonu jako prvnímu úkonu na webových stránkách je obecně povinen.

13. AUTORSKÁ PRÁVA

Upozorňujeme, že na shora uvedené texty uplatňujeme autorské právo, kopírování a napodobování textů, testů, obrazových a všech dalších materiálů ve vlastnictví spolku ADAT PIONEER, z.s. nebo provozovatele webu psychometry-online.com - bude řešeno soudní cestou. Zastupování organizace a jejího software je možné výhradně na základě písemného zmocnění, které lze v centrále kdykoliv ověřit.

14. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje provozovatele služeb pschometry-online.com - prodávajícího:

ADAT PIONEER,z.s., PsychometryOnline™ se sídlem Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, Česká republika-Evropská unie, identifikační číslo: 22756311, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 7963, emailová adresa: psychometryonline(zavináč)gmail.com

Obchodní podmínky aktualizoval předseda ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ - V.Š. , schváleno v Děčíně dne 29.7.2019

Příloha 1 :

Vzorový formulář "Návrh na odstoupení od smlouvy"

Jméno firmy:

Statutární zástupce:

Adresa:

IČ:

Telefon:

e-mail:

Den podpisu objednávky:

Název objednané služby nebo zboží a jeho množství:

Návrh dne odstoupení od smlouvy:

Číslo účtu a banka na který si přeji vrácenou částku zaslat:

Tímto Vám sděluji zájem odstoupit od uzavřené smlouvy uzavřené dne................. Bereme na vědomí, že doposud vzniklé náklady prodávajícího budou odečteny z poskytnuté zálohy a odstoupení nabyde účinnosti písemným přijetím tohoto návrhu bezvýhradně a bez doplnění níže uvedenou signací.

V dne

...........................................

Podpis statutárního zástupce nebo zplnomocněnce (přiložit kopii plné moci)

Kopii tohoto Vámi vyplněného formuláře zašlete ve skenu i s řádným podpisem oprávněného statutárního zástupce nebo ním zplnomocněného pracovníka včetně písemné plné moci na adresu: psychometryonline(zavináč)gmail.com