Psychometry4sport

PRO SPORTOVCE, KOUČE, TRENÉRY, KLUBY

Licencovaná sportovní psychometrie pro profesionální míčové sporty TeamSports 

(fotbal, hokej, basketbal, házená, futsal ...)Psychometry4sport

PROFESIONÁLNÍ BATERIE TESTŮ PRO SPORTOVNÍ KLUBY?

 • Baterie je poskytována pro sportovní psychometrický software Psychometry4sport™ pro testování po dobu 12 měsíců, vyhodnocení, generování závěrečné zprávy a vytvoření 3 osobních a pracovních pasů a jednoho speciálního širokospektrálního sportovního pasu s možností online ověření.

 • Sportovní profesionální pas je rozdělen do 3 skupin: 1. výkonnostní parametry sportovce (6-8 hodnot); 2. rizikové parametry sportovce (6-8 hodnot); 3. autorelaxace a mentální dispozice sportovce (6-8 hodnot). Celkem 18-24 výstupních metrických a souhrnných hodnot sportovce v modulu TeamSports.
 • Pokud máte zájem o exkluzivitu pro celou jednu sportovní větev (fotbal, hokej ...), jedná se formou licenční smlouvy na 5 nebo 10 let ( popsáno níže pod článkem)
 • Software funguje na našem serveru pro zákazníka v naší společnosti. Nejedná se o nákup SW, pouze o výhradní práva na jeho použití u omezeného počtu sportovců a po stanovenou dobu v konkrétním klubu. U variant exkluzivity licence není omezen počet sportovců.
 • Baterie poskytuje zákazníkovi jedinečný odkaz Psychometry4sport™ - modul TeamSports, 12 měsíců nepřetržitého provozu a aktualizace na serverech poskytovaných naší společností, šifrování, přístup k režimu, hardwarové a softwarové služby. Přístup k testům sportovců a řešení generovaných a odeslaných výstupních zpráv a certifikátů je výhradní odpovědností zákazníka, včetně povinnosti uplatňovat GDPR. Dodavatel, jako provozovatel softwaru, vyžaduje souhlas GDPR pro každého sportovce výhradně a pouze pro proces testování a naše společnost nemá právo a nesmí předávat údaje třetím stranám jiným než zákazníkovi. Zákazník je odpovědný za další přerozdělení se souhlasem testovaného sportovce. Je také možné sjednat anonymní testování, kde pod zvoleným číselným kódem zná skutečnou osobu pouze zákazník. V takovém případě je na certifikátu prázdné místo pro tisk jména sportovce zákazníkem (klubem).
 • Licence obsahuje také samostatné krátké zátěžové výkonnostní testy pro průběžné testování sportovců 3x ročně přímo na tréninkovém poli "po" fyzickém a psychickém stresu z tréninku, včetně připojení k měření fyziologických hodnot (krevního tlaku, pulzu) v takzvané zóně mimo komfort. 3krát ročně extrémní test po maximálním počtu fyzické aktivity (45/60 min. s doporučenou srdeční frekvencí 140-185 p / m). Výsledky jsou srovnatelné s dosaženým standardem dispozic v certifikátu, kterého sportovec dosahuje při testování v tzv. komfortní zóně. Zobrazují roční strukturu nebo nestabilitu sportovce a poskytují trvalý přehled výkonu, maxima a poklesu výkonu sportovce s možností predikce a limitů ve vztahu k dalším změněným hodnotám.
 • Je třeba vzít v úvahu možnou spolupráci, kde je při vybraných nadlimitních hodnotách vhodné se sportovcem spolupracovat relaxačně a seberelaxačně, a to i v jeho osobním volném čase. K tomu pomáháme s výběrem dodavatelů těchto služeb, stanovením kritérií pro úspěch a kvalitu poskytovaných služeb atd. dodavatel SW baterií přímo neposkytuje výkon těchto služeb v klubech.


EXKLUZIVNÍ LICENCE PRO DRUH SPORTU NEBO PRO VŠECHNY SPORTY V ZEMI? 

Informace k licenci:

 • Licence se zpracovává vždy s exkluzivními právy na 5 nebo 10 let pro konkrétní jazykovou mutaci celosvětově, nebo pro vybranou zemi(ě). Připadala by v úvahu i globální sportovní licence bez ohledu na jazyk, avšak takového strategického objednavatele ze Španělska nepředpokládáme.
 • Licence je poskytována na sportovní psychometrický software PsychometryOnline k testování, vyhodnocení, generování výsledné zprávy a vytvoření 3 osobnostních a pracovních pasportů a jednoho speciálního široce spektrálního sportovního passportu s možností online ověřování.
 • Sportovní profesionální passport je členěn do 3 skupin: 1. výkonnostní parametry atleta (6 hodnot); 2. rizikové parametry atleta(6 hodnot); 3. autorelaxační a mentální dispozice atleta (6 hodnot). Celkem 18 výstupních metrických a agregovaných hodnot atleta v modulu BallSports.
 • Exkluzivita se sjednává formou licenční smlouvy na 10 let. Prodloužení možné vždy o dalších 5 let.
 • Software pracuje na samostatně vyčleněném serveru pro zákazníka u naší firmy. Nejedná se o zakoupení SW, pouze o výhradní práva jeho užívání ve vymezeném rozsahu a po stanovenou dobu. Je právně i funkčně oddělen od jiných nebo podobných provozovaných serverů provozovatelem a to tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému propojování dat a procesů.
 • Software bude uzpůsobený dle požadavků objednavatele (příloha č. 1) a ve zvolené jazykové mutaci ke zkušebnímu testování do 3 měsíců, v případě požadavku na jazykovou mutaci jinou, než standardně uvedenou v příloze č. 1, nutno dopočítat další 3 měsíce navíc na jazykovou adjustaci testů algoritmů a generovaných výstupů, včetně exotických jazyků (hindština, arabština,...). Vzhled, názvy a loga budou upraveny dle přání zákazníka, dodavatel SW nebude prvotně viditelný.
 • V licenci je nastaven počet maximálních testování ročně pro zvolený jazyk nebo zemi(ě). Od rozsahu exkluzivity a počtu testování se odvíjí cena za licenci.
 • Licence zahrnuje samostatně upravený a vyvinutý software PsychometryOnline™ - modul BallsSports pro objednavatele, 10 let stálý provoz a aktualizace na serverech zajištěných naší firmou, šifrování, režimový přístup, servis hardware a software. Přístupy k testům atletů a adresování vygenerovaných a zasílaných výstupních zpráv a certifikátů je výhradně v pravomoci zákazníka včetně povinnosti aplikace GDPR. Dodavatel jako provozovatel software si vynucuje u každého atleta souhlas s GDPR výlučně a jen pro proces testování a naše firma nemá právo a nesmí data postoupit jiným třetím osobám, než je osoba objednavatele. Za další redistribuci si zodpovídá zákazník po souhlasu testovaného atleta.
 • Ke každé licenci požadujeme proškolení všech dotčených funkcionářů a subjektů, které s testy přijdou do styku ke správnému pochopení a sjednocení standardizace chápaní pojmů a definic výstupů sportovce a o možnostech maximálního praktického vytěžení získaných informací. Můžeme pomoci nad rámec smlouvy i s implementací této standardizace do tréninkových listů. (Vaše úloha po proškolení u nás v centrále)
 • Součástí licence jsou i NEPOVINNÉ samostatné krátké výkonnostní testy pro průběžné testování atletů mnohokrát ročně přímo u tréninkového hřiště a to "bez", "před" a "po" fyzických a psychických zátěžích z tréninků včetně pravidelné a důsledné evidence + propojení na měření fyziologických hodnot (krevní tlak, puls). Pravidelné výkonnostní testování (12/25 min. zátěže) 1-2x měsíčně, extrémní test po maximálním nepřetržitém fyzické zatížení (45/60 min.) 2 x ročně. Definice "zatížení" a "extrémní zatížení" budou specifikovány v licenční smlouvě jakož i ostatní názvosloví a definici pro snadnou orientaci trenérů a koučů. Výsledky dávají trvalý výkonnostní přehled o průměru, maximech i propadech výkonů atleta s možností predikce a mezních hranic v návaznosti na další změřené hodnoty.
 • Na zvážení je případná spolupráce, kde při vybraných nadlimitních hodnotách je vhodné s atletem relaxačně a autorelaxačně spolupracovat i v době jeho osobního volna. K tomu konzultačně pomáháme s výběrem dodavatelů takových služeb, nastavení kritérií úspěšnosti a kvality dodávaných služeb apod. Dodavatel SW licence přímo výkon těchto služeb nedodává. (Vaše úloha vyhledávání a spoluhodnocení dovatele).

POUŽITÝ PSYCHOMETRICKÝ SOFTWARE:

Psychometry4sport™ - modul TeamSports - multilinguální komplexní online pro HR, trenéry, kouče a CEO manažery, program k testování psychických a výkonnostních dispozic atletů v profesionálních míčových sportech. Program byl vytvořen mezinárodním týmem neziskové organizace pod vedením odborného garanta s praxí 31 let psychologa s mezinárodními zkušenostmi včetně praxe z testování pracovníků střediska letového provozu. Při vývoji software testování byly použity jako nosné markerové mezinárodní standardizované testy s maximální validitou v těchto poměrech: 20% dotazníkového charakteru, 60% výkonnostní testy, 20% autoprojekční grafické testy (u psychosonických testů DPT 30% autoprojekční grafické testy + 10% grafologické testy). Validita: u mezinárodních testů 98,73%, u pomocných dotazníkových testů 87,56%. Reliabilita: u testových baterií a agregovaných výstupů 88,89%. Reliabilita je zajištěna vícefaktorouvou agregací v průměru o 6-8 faktorech.


JAK JSOU TESTY PROVÁDĚNY?

Testy lze provést ze smartphonu ve vertikálním formátu a přiměřeným zoomem na displeji nebo pohodlně na PC nebo NTB s myší. Není nutná žádná instalace a stahování programů a aplikací. Trvání testů přibližně 70 až 90 minut, je to individuální. Po dokončení kteréhokoliv z testů v řadě může testovaný pracovník práci přerušit a zbývající testy dokončit po opětovném přihlášení v jiném čase nebo jiném dni. Výsledná zpráva REPORT po dokončení všech testů je zaslána offline objednavateli zpravidla do druhého dne od dokončení a ještě před tím prochází zodpovědnou supervizí našeho hlavního psychologa.Testujeme profesionálními testy. Žádné zábavné hračky ze sociálních sítí!
Testujeme profesionálními testy. Žádné zábavné hračky ze sociálních sítí!

Co vše se z testů dozvíte, co vše změříme?

A jaký výsledek navíc k certifikátu sportovce dostanete? Podívejte se na příklad přehledné osobnostní hodnotící zprávy o 12 stranách :