G D P R

ochrana osobných údajov

ADAT PIONEER, Z.S., PsychometryOnline™

so sídlom Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín I, Česká republika-EÚ

identifikačné číslo: 22756311

zapsísané v spolkovom registri vedeném

u Krajského súdu v Ústí nad Labem

oddiel L, vložka 7963

GDPR pre objednávateľa a testované osoby pri poskytovaní, predaji služieb aj tovaru umiestnených na internetových adresách www.psychometry-online.com a www.psychotesty-online.net

1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Ochrana osobných údajov poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a Nariadením EÚ 2016/679 (GDPR) je zaistená pre kupujúceho i testovaného, ​​ktorí sú testovanou fyzickou osobou a nejedná sa o anonymnú registráciu, podnikateľom, ktorý odoslal predávajúcemu svoje údaje prostredníctvom kontaktného formulára z webového rozhrania, kupujúceho-nepodnikateľa. V prípade kontaktu predávajúceho poštou alebo hlasovým prenosom bude podnikateľ alebo fyzická osoba-nepodnikateľ dodatočne elektronicky vyzvaný k odsúhlaseniu Obchodných podmienok alebo Súhlasu so spracovaním osobných údajov GDPR, prípadne obidvoch..

1.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko alebo názov právnickej alebo fyzickej osoby, adresa bydliska alebo sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a dátum narodenia. V prípade testovaného s neanonymou registráciou v rozsahu všetkých údajov uvedených v dotazníku pracovnej psychodiagnostiky, testy a ich výstupov (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

1.3. Objednávateľ testovanie súhlasí so zaslaním výsledných správ z pracovnej psychodiagnostiky na jeho elektronickú adresu a ďalej sa zaväzuje nakladať s tými údajmi ako "citlivé" v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a Nariadením EÚ 2016 / 679 (GDPR). Za týmto účelom je povinný pred čerpaním služieb neanonymnej pracovnej psychodiagnostiky si zaistiť písomný súhlas všetkých testovaných osôb s nakladaním s ich osobnými údajmi a výstupy z pracovnej psychodiagnostiky. Objednávateľ je viazaný povinnosťou prijať alebo používať také opatrenia, ktoré znemožní prístupu cudzích osôb k týmto všetkým údajom mimo režimovo nastavený adresár oprávnených pracovníkov a ďalej zabezpečiť nemožnosť tieto osobné údaje a výstupy šíriť tretím osobám. V poučeniu testovaných osôb musí uviesť, že okrem iných údajov testovaní súhlasí so spracovaním osobných údajov aj v rozsahu výstupov z pracovnej psychodiagnostiky.

1.4. Kupujúci aj testovaný súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre účely vedenia obchodných vzťahov. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie zmluvy.

1.5. Kupujúci aj testovaný berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri objednávke alebo registrácii uskutočnenej z webového rozhrania uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Nepravdivé alebo chybné uvedenie údajov nemá vplyv na zodpovednosť za vzniknutú škodu.

1.6. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa alebo povereníka. Osobné údaje v rozsahu názvu, adresy, telefónu a e-mailu môžu byť predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám, najmä partnerským organizáciám a samostatným členom spolku.

1.7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

1.8. Na základe nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR) je všetka komunikácia s webovým rozhraním predávajúceho, kontaktnými formulármi, testovaním vykonávané šifrovým zabezpečením SSL a uchovávané na serveroch so zabezpečením úrovne režimových pracovísk správcu servera. Boli sme registrovaní na Úrade na ochranu osobných údajov v Prahe ako správca "citlivých" údajov č. 00071502/001 zo dňa 10.03.2017 a tomu naďalej zodpovedá aj vysoká úroveň zabezpečenia dát a serverov.

1.9. Kupujúci alebo teestovaný potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

1.10. V prípade, že by sa kupujúci alebo teestovaný domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 1.7) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

1.10.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

1.10.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

1.11. Ak požiada kupujúci alebo testovaný o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie v rozsahu stanovenej hodinovej sadzby na spracovanie a nákladov na odoslanie.

1.12. Návštevník stránok, ktorý vložil osobný údaj do webového rozhrania za účelom získania kontaktu, konzultácie, vyplnenie kontaktného formulára, objednávky, má takisto právo požiadať prevádzkovateľa na adrese psychometryonline(zavináč)gmail.com o odstránenie tohto údaja, pokiaľ už nedošlo k vzniku záväzkového vzťahu zo zmluvy alebo dokončenej registrácii už do testovacieho prostredia pracovnej psychodiagnostiky.

2. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

2.1. Kupujúci a testovaný súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a jeho telefón a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení. Kupujúcemu môžu byť doručované reklamné oznámenia na adresu elektronickej pošty a telefón uvedené v jeho užívateľskom účte či uvedené kupujúcim v objednávke a testovaným v registračnom formulári.

3. ŠPECIÁLNE USTANOVENIA PRE WEB: WWW.PSYCHOMETRY-ONLINE.COM

3.1. ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ sa zaväzuje, že nikdy neodovzdá vyplnené údaje z testov pracovnej diagnostiky a dotazníkov tretím osobám bez písomného súhlasu neanonymného registrovaného používateľa.

3.2. ADAT PIONEER, - z.s., PsychometryOnline™ sa zaväzuje, že odovzdá vyplnené údaje z testov a výstupy pracovnej psychodiagnostiky a dotazníkov tretej osobe - objednávateľovi služby, ktorý nie je totožný s testovaným pracovníkom a jedná sa o neanonymného registrovaného užívateľa - testovaného pracovníka, ktorý sa zúčastňuje pracovnej psychodiagnostiky za účelom jeho posúdenia objednávateľom a ten mu zaslal prístupový odkaz k programu pred začatím testovania. Objednávateľ služby je povinný disponovať vlastným písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov testovaného pracovníka.

4. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontaktné údaje prevádzkovateľa služieb pschometry-online.com a psychotesty-online.net - predávajúceho:

ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ so sídlom Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, Česká republika-Europská únia, identifikačné číslo: 22756311, emailová adresa: psychometryonline(zavináč)gmail.com

GDPR aktualizoval predseda ADAT PIONEER, z.s. PsychometryOnline™ - V.Š., schválené štatutárnym orgánom v Děčíne dňa 08 .08 .2019