VOP

Všeobecné Obchodné Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky neziskovej organizácie:

ADAT PIONEER, Z.S., PsychometryOnline™

so sídlom Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín I, Česká republika-EÚ

identifikačné číslo: 22756311

zapsísané v spolkovom registri vedeném

u Krajského súdu v Ústí nad Labem

oddiel L, vložka 7963

pre predaj služieb aj tovaru umiestnených na internetovej adrese www.psychometry-online.com

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") neziskového spolku ADAT PIONEER, z.s, PsychometryOnline™ , Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, IČ 22756311 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89 / 2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatvárané medzi dodávateľom a inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľomdo (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového portálu predávajúceho. Internetový portál je dodávateľom prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese: www.psychometry-online.com (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie portálu").

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť služby od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, napr. pracovné agentúry pre podniky v priemysle alebo personálný aj bezpečnostný pracovníci firiem a podobne

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom a českom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť len dvojjazyčne, z toho jedna vždy v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Zmeny obchodných podmienok sú platné a účinné v deň zverejnenia na webovom rozhraní a nemajú spätnú účinnosť k už uzatvoreným a neskončeným záväzkom.

2. UŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE

2.1. Na základe vyplnenie údajov v kontaktných formulároch webové stránky o kupujúcom môže kupujúci poskytovať údaje pre vystavenie objednávky služieb využívanie pracovných psychodiagnostických nástrojov, objednávanie ďalších služieb aj tovaru.

2.2. Pri vyplňovaní na webovej stránke pre objednávanie služieb je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v kontaktnom formulári je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v kontaktnom formulári sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií vzájomne poskytnutých medzi oboma stranami.

2.4. Kupující bere na vědomí, že webové stránky a formuláře nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zúčastněných třetích osob v technologickém řetězci aplikací.

3. UZAVRETIE ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácie služieb umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu ohľadom tohto plnenia služieb. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Kupujúci sú uzrozumení, že všetky opisané časti v ponukách majú iba ilustratívny a informatívny charakter, ktorý nemusí plne zodpovedať skutočne poskytovaným službám a tovaru. Podrobný popis služby a jeho špecifických výstupov je vždy samostatne uvedený na samostatnom produktovom liste v cenníku a pri každej objednávke kupujúci je povinný sa pred kúpou s ním zoznámiť. Každá objednávka odkazuje plne alebo čiastočne kľúčovými dátami, znaky alebo slovami na tento produktový odkaz v cenníku.

3.2. Webové rozhranie obsahuje informácie o službách a tovare, a to vrátane uvedenia jednotlivých cien. Ceny tovaru sú uvedené bez DPH, zákonná výška DPH je vždy k uvedenej cene navyše pripočítaná. Prevádzkovateľ je platcom DPH pre služby kupujúci firmami vrátane fyzických osôb-podnikateľov, avšak služby využívajúce nepodnikateľ fyzické osoby v neziskovej organizácii nie sú zaťažené DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok

3.3. Pre objednanie služieb zvolí kupujúci konkrétnu položku s cenou vo webovom rozhraní a vyplní kontaktný formulár pre špecifikáciu výstupu požadovanej služby. Po celú dobu editácie má kupujúci možnosť úpravy, opravy alebo zrušenia údajov v kontaktnom formulári. Po odsúhlasení obchodných podmienok je mu umožnené odoslať kontaktný formulár tým, že klikne na tlačidlo "OBJEDNAŤ". Odoslaním objednávky kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ" v príslušnom jazyku z objednávkového formulára na webovom rozhraní psychometry-online.com sa objednávka ako návrh na uzavretie zmluvy odosiela dodávateľovi. Dodávateľ potvrdí prijatie a akceptáciu objednávky elektronicky objednávateľovi a tým vzniká právne záväzný zmluvný vzťah a záväzok objednávateľa službu alebo tovar uhradiť a odobrať a dodávateľa službu alebo tovar dodať. Na základe takto vzniknuté zmluvy je vystavený zálohový platobný doklad vrátane variabilného symbolu a potrebných údajov pre vnútroštátny alebo medzinárodný platobný styk na e-mail uvedený v objednávkovom formulári. Spravidla akceptácia objednávky a platobný doklad s ňou spojený sú zaslané spoločne. Daňový doklad vrátane DPH je vystavený u služieb psychodiagnostiky vždy až následne po plnom uhradení a aktivácii služby zákazníkovi na spotrebu.

3.4. Pri tovare je vystavený zálohový platobný doklad a pred splnením dodania tovaru predávajúcim alebo jej etapy podľa harmonogramu uvedeného v objednávke. Daňový doklad vrátane DPH je vystavený u dodaného tovaru vždy následne po plnom uhradení zálohovej platby alebo harmonogramu zálohových platieb.

3.5. Každá zmena objednávky musí byť vykonaná písomne ​​a so súhlasom oboch strán formou číselne radených dodatkov. Splatnosť vystavených dokladov je stanovená vždy do max. 14 kalendárnych dní u domácich prevodov a do max. 21 kalendárnych dní u medzinárodných platieb a to vždy odo dňa vystavenia platobného dokladu. V lehote splatnosti od dátumu vystavenia dokladu sú už zohľadnené možné oneskorenia v doručení z dôvodu technických prekážok alebo dní pracovného voľna či sviatkov. Daňové doklady sa odosielajú na e-mail objednávateľa uvedený vo formulári objednávky. Ak deň doručenia platobného dokladu objednávateľovi do jeho e-mailovej schránky je väčšia ako 7 dní od uvedeného dátumu vystavenia v platobnom doklade, má právo žiadať o opakované zaslanie daňového dokladu s opraveným dátumom vystavenia aj novým termínom splatnosti. Ak svoje právo opakovaného a upraveného vystavenia platobného dokladu neurobí elektronicky najneskôr 8. deň od uvedeného dátumu vystavenia v prijatom platobnom doklade, má sa za to, že termíny vystavenia aj splatnosti akceptuje úplne a bez výhrad a je povinný splniť záväzok v stanovenej lehote a úplne na svoje náklady. Náklady spojené s realizovanou tuzemskou alebo medzinárodnou platbou si každý z účastníkov hradí sám.

3.6. Objednanú službu alebo tovar kupujúci hradí prostredníctvom bankového prevodu v stanovenej lehote úhrady.

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká momentom písomnej akceptácie objednávky jej elektronickým potvrdením predávajúceho a odoslaním elektronicky na adresu kupujúceho. Odoslaním objednávky a úhradou podľa uvedeného platobného kalendára v objednávke služby považuje predávajúci aj kupujúci za jasný prejav vôle a vznik obojstranného záväzku podľa Obchodných podmienok.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena služby je stanovená v objednávke a následne v platobnom dokladu vrátane platobného kalendára, tuzemského alebo medzinárodného bankového spojenia, variabilného symbolu, identifikačných údajov.

4.2. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe zmluvy kupujúcemu zálohový list alebo daňový doklad - faktúru. Predávajúci ako nezisková organizácia je platcom dane z pridanej hodnoty. V prípade služieb poskytovaných v rámci svojej nekomerčnej činnosti fyzickým nepodnikajúcim osobám, nie je DPH týmto osobám účtované. Zálohový list i daňový doklad - sú zasielané kupujúcemu na e-mail uvedený v objednávke

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Strany, ktorými su len podnikateli, môžu od vzniknuté a účinné zmluvy odstúpiť na základe písomnej dohody oboch strán. Nevzťahujú sa tu ustanovenia o spotrebiteľovi

5.2. V prípade zakúpenia služieb a tovaru priamo spotrebiteľom online, má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14-tich dní. Pojem "spotrebiteľ" v zmysle zákona sa rozumie človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim. Služba nesmie byť využitá a tovar rozbalený z obalu.

5.3. Ak je spoločne so službou poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček, v prípade služby uhradiť cenu obvyklú za túto poskytnutú službu v základnej sadzbe, ak bola už spotřebovaná

6. DODANIE

6.1. Miesto, forma, špecifikácie a termín alebo lehota poskytovania služieb a tovaru, sú uvedené vždy v akceptovanej objednávke. Plné dodanie objednaných služieb alebo dodanie tovaru je momentom pre právo vystavenia daňového dokladu.

6.2. U služieb psychodiagnostiky sa za dodanie služby považuje dodanie práv voľného nakladania využívanie softvéru na stanovenú dobu a počtu opakovaní. Za účelom registrácie opakovaní testov slúži konto zákazníka. Odpočet z konta predplateného počtu testovaní sa rozumie a počíta každá unikátna vykonaná registrácia testovanej osoby v rozhraní psychodiagnostiky, nie miera absolvovaní alebo nedokončenie testovacej batérie. Opakované prihlásenie už zaregistrovanej osoby sa neodpočítava z konta opakovania v rámci časovej lehoty práva využívania služieb kupujúcim.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi občianskeho zákonníka a Zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a záväzné sú aj týmto zákonom stanovenej lehoty vybavenia.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že služba zodpovedá objednávke a to najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci službu či tovar obdržal:

7.2.1. má služba vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter služby a na základe reklamy nimi vykonávané,

7.2.2. sa služba hodí k účelu, ktorý pre jeho využitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa služba tohto druhu bežne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá štandardnej akosti alebo v objednávke popísanej kvalite

7.2.4. je služba v zodpovedajúcom rozsahu a výstupoch

7.2.5. služba vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a odbornému zameraniu a zodpovedá odborným nárokom viazané živnosti psychologického poradenstva a diagnostiky ktorej výkon je dozorovaný príslušným povereným štátnym orgánom členského štátu Európskej únie, v prípade Českej republiky je to poverený zodpovedný samosprávny orgán Ministerstva vnútra ČR, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR a Ministerstvo spravodlivosti ČR.

7.2.6 služba pracovnej psychodiagnostiky je dostupná na vykonanie testov aspoň na jednej z troch hardwearových možností (1.smarthpone s prehliadačom Chrome, tabliet s prehliadačom Chrome alebo Mozilla, PC alebo Notebook s prehliadačom Chrome alebo Mozilla). Použitie iných alebo zastaraných verzií prehliadačov, operačných systémov, nefukčnost wifi pripojenie, nízka rýchlosť dátového prenosu alebo wifi pripojenie, nie sú dôvody na reklamáciu. Kupujúci je povinný vždy pred rozoslaním linku s odkazom na testovaciu batériu svojím testovaným osobám si overiť, že link je funkčný formou zobrazenia úvodu testovacej batérie s výzvou na registráciu testovaného.

7.3. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese v sídle alebo mieste podnikania alebo na emailovú adresu: psychometryonline(zavináč)gmail.com - alebo v prípade zaslania poštou na adresu sídla - ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline, Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, Česká republika-Europska únia.

7.4. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho. U služieb pracovnej psychodiagnostiky sa poskytuje náhradné plnenie bezprostredne po oznámení a prípadnom odstránení technickej závady na strane predávajúceho. Náhradné plnenie sa poskytne objednávateľovi bezodkladne, najneskôr však v zákonnej lehote stanovenej pre reklamácie

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k výstupom služieb výhradne pre svoje účely a nebudú poskytované úplatne ani bezúplatne tretím osobám. V opačnom prípade má predávajúci právo požadovať náhradu za ušlý zisk. Výnimka sa týka tretej osoby a to testovaného pracovníka objednávateľa, ktorý môže s výsledkami byť oboznámený zo strany objednávateľa a to bez súhlasu predávajúceho

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. K mimosúdnemu riešeniu prípadných sporov spotrebiteľov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http: //www.coi.cz. V prípade sporov s podnikateľom je príslušný súd, eventuálne po dohode zmierovacích konaní u Hospodárskej komory ČR.

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj a vykonávanie služieb na základe svojho živnostenského oprávnenia č. 1 a č. 2 pod spisovou značkou 726/15 / Ž / Be. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov a Európska komisia EÚ.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

9.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a jeho telefón a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení. Kupujúcemu môžu byť doručované reklamné oznámenia na adresu elektronickej pošty a telefón uvedené v jeho užívateľskom účte či uvedené kupujúcim v objednávke.

10. DORUČOVANIE

10.1 Účastníkom môžu byť doručované písomné oznámenia a dokumenty cez ich elektronickú poštovú adresu formou e-mailu. Možno dohodnúť obojstranne aj iné elektronická prípadne fyzické formy doručenia písomností. Za doručené sa považuje dátum a čas doručenia do elektronickej adresy e-mailu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.3. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

11.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza na konci týchto Obchodných podmienok.

12. ŠPECIÁLNE USTANOVENIA PRE WEB: WWW.PSYCHOMETRY-ONLINE.COM

12.1. ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ sa zaväzuje, že nikdy neodovzdá vyplnené údaje z testov pracovnej diagnostiky a dotazníkov tretím osobám bez písomného súhlasu neanonymného registrovaného používateľa.

12.2. ADAT PIONEER, - zs, PsychometryOnline™ sa zaväzuje, že odovzdá vyplnené údaje z testov a výstupy pracovnej psychodiagnostiky a dotazníkový tretej osobe - objednávateľovi služby, ktory nie je totožný s testovaným pracovníkom, ľan v pripade písomného suhlas neanonymného registrovaného užívateľa - testovaného pracovníka, ktory sa zúčastňuje pracovnej psychodiagnostiky za účelom jeho Posúdenie objednávateľom, a to pred začatím testovaním. Odoslania prístupového odkazu testovanému pracovník objednávateľa služby jasne Potvrdzuje, že disponuje vlastným písomným súhlasom So spracovaním osobných udajov testovaného pracovníka a jeho súhlasom s odovzdaním výsledkov testov objednávateľom.

12.3. ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline ™ tiež poskytuje, ponúka, sprostredkováva a daruje svojim klientom okrem darčekov hmotnej povahy aj antistresové a školiace programy a sústredenia v SR i zahraničí. Nejedná sa o poskytovanie cestovateľských služieb, iba o organizovanie antistresových kurzov a školení v mieste, kam sa kupujúci dopravuje sám alebo využije skupinové zľavy spolucestujúcich ponúknuté predávajúcim, ktorú mu ponúkol dopravcu pre skupinu. ADAT PIONEER, z.s, PsychometryOnline ™ má za to, že kupujúci sa s týmito Obchodnými podmienkami riadne zoznámil, vrátane tohto ustanovenia a výslovne súhlasí s odovzdaním vybraných osobných údajov, napr. mena, adresy, emailové adresy, telefónu - obchodnému partnerovi za účelom, aby splnil svoje plnenie voči kupujúcemu alebo obdarovanému vyplývajúceho z našej ponuky formou reklamy, darčekového poukazu, bonusu ap.

13.4. Odoslaním kontaktného formulára, e-mailové adresy, to všetko z ktorejkoľvek časti webovej stránky alebo ponuky, sa má za to, že návštevník súhlasí s obchodnými podmienkami. Ďalej zaškrtnutím "Súhlasu s obchodnými podmienkami" v ktorejkoľvek časti webového rozhrania, potvrdzujete, že s Obchodnými podmienkami výslovne súhlasíte, zoznámil ste sa s nimi a tieto plne rešpektujete..

12.5. V prípade, že návštevník stránok vstúpil a prezerá obsah stránok, kategórií a všetkého obsahu na týchto stránkach, má sa za to, že najprv sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami, kedy k tomuto úkonu ako prvému úkonu na webových stránkach je všeobecne povinný.

13. AUTORSKÁ PRÁVA

Upozorňujeme, že na hore uvedené texty uplatňujeme autorské právo, kopírovanie a napodobňovanie textov, testov, obrazových a všetkých ďalších materiálov vo vlastníctve spolku ADAT PIONEER, z.s. alebo prevádzkovateľa webu psychometry-online.com - bude riešené súdnou cestou. Zastupovanie organizácie a jej softvér je možné výhradne na základe písomného splnomocnenia, ktoré možno v centrále kedykoľvek overiť.

14. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktné údaje prevádzkovateľa služieb pschometry-online.com - predávajúceho:

ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ so sídlom Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, Česká republika-Europská únia, identifikačné číslo: 22756311, emailová adresa: psychometryonline(zavináč)gmail.com

Obchodné podmienky schválené dňa 04. 08.2019, predseda ADAT PIONEER, z.s. PsychometryOnline™ - V.Š.

Príloha 1 :

Vzorový formulár "Návrh na odstúpenie od zmluvy"

Meno firm, osoby:

Štatutárny zástupca:

Adresa:

IČO:

Telefón:

e-mail:

Deň podpisu objednávky:

Názov objednané služby alebo tovaru a jeho množstvo

Návrh dňa odstúpenia od zmluvy:

Číslo účtu a banka na ktorý si želám vrátenú sumu zaslať:

Týmto Vám oznamujem záujem odstúpiť od uzatvorenej zmluvy uzavretej dňa ............... .. Berieme na vedomie, že doposiaľ vzniknuté náklady predávajúceho budú odpočítané z poskytnutej zálohy a odstúpenie nadobudne účinnosť písomným prijatím tohto návrhu bezvýhradne a bez doplnenia nižšie mnou vykonaným podpisom.

V dňa

...........................................

Podpis štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenca (priložiť kópiu plnej moci)

Kópiu tohto Vami vyplneného formulára zašlite v skenu aj s riadnym podpisom oprávneného štatutárneho zástupcu alebo ním splnomocneného pracovníka vrátane písomnej plnej moci na adresu: psychometryonline(zavináč)gmail.com