CH

psychologický slovník

CH

CHARAKTER (z gréc. charakter - pečať, razidlo) - súhrn stabilných individuálnych vlastností osobnosti, ktorý sa utvára a preja­vuje v jej činnosti i styku a podmieňuje typické spôsoby jej správania. Poznanie ch. indivídua umožňuje s vysokou pravdepo­dobnosťou predpovedať jeho správanie a tým korigovať očakávané konanie. Ch. je podmienený spoločenským bytím osobnos­ti, osvojením sociálnej skúsenosti, čím vzni­kajú typické črty ch., určované typickými životnými udalosťami ľudí v konkrétno-historických podmienkach. Popri typických sociálnych vlastnostiach sa v ch. prejavuje jeho osobitosť, čo je dôsledkom rôznoro­dých neopakovateľných situácií pri sociali­zácii subjektu, jeho výchove a rozvoji indi­viduality (-» vlohy, -> temperament, -» vyššia nervová činnosť), ktorý závisí od vrodených predpokladov. Z mnohých črt ch. indivídua sú niektoré hlavné, iné druho­radé, ktoré sú podmienené rozvojom hlav­ných črt a ktoré môžu s nimi harmonizovať alebo kontrastovať, čo vytvára harmonický alebo protirečivý ch. Ch. sa prejavuje a for­muje v činnosti, závisí od jej obsahu i osob­nostného zmyslu, od reálnej, objektívne hodnotenej úspešnosti a od subjektívneho vzťahu indivídua k svojim úspechom a ne­úspechom (-> úroveň ašpirácií). Ch. sa pre­javuje v systéme vzťahov človeka ku sku­točnosti, ktorá ho obklopuje: vo vzťahu k iným ľuďom [sociabilita alebo uzavretosť (-» extra verzia - intro verzia), pravdivosť alebo lživosť, taktnosť alebo hrubosť atď.]; vo vzťahu k práci (zodpovednosť alebo nesvedomitosť, pracovitosť alebo lenivosť atď.); vo vzťahu k sebe (skromnosť alebo sebectvo, sebakritickosť alebo sebadôvera, hrdosť alebo poníženosť); vo vzťahu k vlast­níctvu (štedrosť alebo skúposť, šetrnosť ale­bo márnotratnosť, poriadkumilovnosť alebo neporiadnosť). Ch. závisí od svetonázoru osobnosti, jej presvedčenia a morálnych princípov, čím sa prejavuje jeho spoločen- sko-historická povaha. Napr. čestnosť, prin­cipiálnosť, humánnosť sú organicky späté s komunistickým presvedčením, ktoré je nezlučiteľné s pokrytectvom, bezzásadovos- ťou, ľahostajnosťou. Črty ch. samy osebe však ešte jednoznačne neurčujú sociálne postavenie indivídua: radosť zo života alebo úzkostlivosť môžu prežívať ľudia, ktorí sa podstatne líšia vo svojich názoroch a pre­svedčeniach. Relatívna stabilita črt ch. ne­vylučuje jeho veľkú plasticitu. Pri utvá­raní ch. má veľký význam sociálna výcho­va, začlenenie osobnosti do kolektívu (-» charakterológia, -> akcentuácia cha­rakteru).

CHIROMANTIA (z gréc. cheir - ruka, man- teia - veštenie) - jeden zo spôsobov pseudovedeckého predpovedania osudu človeka podľa čiar, rýh a výčnelkov na dlani. Ch. vznikla v staroveku (Pytagoras, Galenos, Ibn Siná a d.) a úzko súvisí s astrológiou. Uchovala sa v niektorých krajinách až do súčasnosti a stala sa formou zábavy. Základom princípu veštenia z ruky je princíp predurčenosti (preformizmu), t. j. v danom prípade akoby fatálnej predurčenosti psychických osobitostí človeka a vývoja jeho životných udalostí v súlade s telesnokonštitučnými osobitosťami, "zaznamenanými" na dlani.

CHOLERIK (z gréc. chole - žlč) - subjekt, ktorý má vlastnosti jedného zo štyroch základných typov temperamentu. Vyznaču­je sa vysokou úrovňou psychickej aktivity, energickým konaním, prudkosťou, výbuš­nosťou, silou pohybov, ich rýchlym tem­pom, prchkosťou. Ch. má sklon prudko striedať nálady, je výbušný, netrpezlivý, náchylný emočne zlyhať, niekedy býva ag­resívny (-> správanie agresívne). Silný nevyrovna­ný typ. Pri nedostatku primeranej vý­chovy a v ťažkých životných okolnostiach môže nedostatočná emočná vyrovnanosť viesť ch. k neschopnosti kontrolovať svoje emócie.

CHÝRY - špecifický druh medziosobnost-nej komunikácie, prostredníctvom ktorého sa správa o reálnych alebo vymyslených udalostiach šíri medzi rôznorodých poslucháčov. Popri opisovanej udalosti ch. odzrkadľujú aj verejnú mienku a náladu, všeobecnejšie sociálne stereotypy (-> stereotyp sociálny), postoje a informovanosť poslucháčov. Ch. sú často zdrojom lživej, skreslenej informácie. Klasifikujú sa podľa dvoch hľadísk: 1. expresívne - emočné stavy, ktoré sa prejavujú v obsahu ch., a príslušné typy emočných reakcií: ch., ktorý vyvoláva želanie, strach, agresiu; 2. informačné - miera spoľahlivosti správy: od absolútne lživých ch. až po ch. relatívne blízke skutočnosti. Hlavným činiteľom šírenia ch. je informačné vákuum, ktoré vzniká v dôsledku neuspokojeného záujmu a ktoré sa napĺňa spontánne alebo vplyvom nepriateľskej propagandy. Poznanie príčin a zákonitostí šírenia ch. pomáha znižovať výskyt ch. a efektívne proti nim bojovať.