J

psychologický slovník

J

"JA" - výsledok vyčlenenia sa človeka z prostredia, ktoré ho obklopuje. Človek sa tým stáva subjektom svojich fyzických a psychických stavov, činností a procesov, prežíva svoju celostnosť a totožnosť tak vo vzťahu k svojej minulosti, ako aj k prítomnosti a budúcnosti. "Ja" sa utvára v činnosti a styku. Subjekt mení svojou predmetnou činnosťou okolitý svet, nachádza sa v interakcii s ostatnými ludmi, a tým vyčleňuje svoje "ja" od "nie-ja", bezprostredne prežívajúc svoju odlišnosť od iných objektov. Subjekt hodnotí svoje "ja" v koncepcii "ja", čím sa utvára jadro ľudskej osobnosti.

JAZYK - systém znakov, ktorý vystupuje ako prostriedok medziľudského styku, myšlienkovej činnosti (-» myslenie), spôsob prejavu sebauvedomenia osobnosti, spôsob prenosu skúsenosti z pokolenia na pokolenie a jej uchovávania. Historickým základom vzniku j. je práca, spoločná činnosť ľudí. J. existuje a realizuje sa prostredníctvom reči.

JEDNOTA HODNOTOVÝCH ORIENTÁCIÍ - ukazo-vateľ skupinovej súdržnosti, ktorý charakterizuje vnútroskupinové vzťahy; je prejavom zhody v názoroch, hodnoteniach, ustanovkách a postojoch členov skupiny vo vzťahu k objektom (cieľom činnosti, osobám, myšlienkam, udalostiam a pod.), ktoré majú pre celú skupinu najväčší význam. J. h. o. v kolektíve predstavuje predovšetkým zblíženie názorov a hodnotení v morálnej a pracovnej oblasti, v prístupe k cieľom, úlohám a hodnotám, ktoré sú späté s obsahom spoločnej spolo-čensky významnej činnosti. J. h. o. ako ukazovateľ skupinovej súdržnosti vôbec nevyžaduje zhodu názorov a postojov členov skupiny vo všetkých smeroch, akúsi nivelizáciu prejavov individuality. Ani široké spektrum vkusu, estetického hodnotenia, čitateľských záujmov, športových záľub, osobných sympatií atď. u členov skupiny nebráni, aby sa zachovala jej súdržnosť, ak sa ich názory zhodujú v hlavnom.

JOGA (zo sanskr. yoga - spojenie, sústredenie myšlienok, meditácia) - staroindický nábožensko-filozofický systém osobného zdokonaľovania jedinca, ktorý je spojený s psychofyzickým tréningom zameraným na zmenu psychiky pomocou maximálnej koncentrácie pozornosti. Najstaršie formy j. sa pôvodne rozvíjali v rámci budhistického náboženstva, ktorého rituál od mníchov vyžadoval intenzívne sústredenie pozornosti na isté predstavy. Rozvíjanie príslušných postupov viedlo k vytvoreniu klasického systému "osemstupňovej j.", kde výcvik prebieha v ôsmich stupňoch: 1. kontrola vlastného konania (nepoužívať násilie, hovoriť pravdu, vyhýbať sa krádeži, žiť mravne, nehonobiť majetok); 2. sebaovládanie (čistota, spokojnosť, asketický tréning, hlasné opakovanie posvätných textov, uctievanie božstva); 3. správna poloha tela (systém, ktorý pozostáva z 84 "asán" alebo polôh); 4. kontrola dýchania (pránájáma) - súbor postupov na postupné spomalenie rytmu dýchania, s ktorým je podľa j. spätý rytmus všetkých psychických procesov, predovšetkým myslenia; 5..ovládanie zmyslov - zastavenie činnosti vonkajších zmyslových orgánov s cieľom dosiahnuť maximálnu koncentráciu; 6. koncentrácia pozornosti na jeden (menší) vonkajší objekt; 7. meditácia - najvyšší stupeň koncentrácie pozornosti, stav "rozplynutia sa" v objekte; 8. meditácia v tranze (samádhi) - koncentrácia pozornosti, ktorá vedie k strate pocitu "ja". Rozlišujú sa dva typy tranzu: pri prvom sa pociťovanie objektu ako takého ešte nestráca; pri druhom sa aktivita subjektu zameriava sama na seba a zanikajú všetky predstavy o objekte. Uvedený spôsob psychofyzického tréningu sa nazýva rádža-j. Okrem neho existujú ešte rôzne jednoduchšie spôsoby tréningu: kultivovanie emočného kontaktu s učiteľom (alebo božstvom) - bhakti-j.; zdokonalenie rituálnych úkonov - karma-j. a i. Cieľom tréningu v systéme j. je vyvolať hlboké zmeny v psychike človeka. Patrí sem schopnosť jogínov regulovať činnosť vnútorných orgánov, dobre znášať veľmi vysoké a nízke teploty, vydržať dlhý čas bez potravy a vzduchu atď. Do textov j. sa okrem toho zaraďujú mytologizované predstavy, ktoré sťažujú chápanie systému ako celku. Racionálny prvok v j. spočíva vo vyzdvihovaní a využívaní stáročnej skúsenosti s nácvikom psychických funkcií.