W

psychologický slovník

W

WEBEROVO-FACHNERŮV ZÁKON, Weberov - Fechnerov zákon - logarit­mická závislosť sily pocitu (E) od fyzikálnej intenzity podnetu (P)': E - k log P -f c, kde k a c sú konštanty určené daným senzoric- kým systémom. Túto závislosť odhalil nem. psychológ a fyziológ G. T. Fechner na zá­klade Weberovho zákona (-» Bouguerov - Weberov zákon) a hypotézy o subjektív­nej rovnosti práve pozorovateľných rozdie­lov pocitov. Empirické výskumy potvrdzujú danú závislosť iba pre stredné pásmo rozsa­hu vnímaných veľkostí podnetu. K W. - F. z. sa obyčajne dáva do protikladu Stevensov zákon, podľa ktorého má táto závislosť stupňovitý, a nie logaritmický charakter.