Š

psychologický slovník

Š

ŠKÁLOVÁNÍ (z angl. scaling - určení míry, jednotky měření) - způsob modelování reálných procesů pomocí kvantitativních metod. V společenských vědách (antropologii, sociologii, psychologii a pod.) Je š. jednou z nejdůležitějších metod matematické analýzy zkoumaného jevu, jakož i zpracování empirických dat získaných na základě pozorování, rozboru dokumentů, dotazování, experimentů, testování. Většinu sociálních a psychologických jevů nelze z hlediska místa a času jejich existence přesně zachytit, a tedy ani přímo měřit. V důsledku toho vyvstává problém, jaké mají být kvantitativní metody pro zpracování empirických údajů v sociologii a psychologii. A právě různé metody š. představují osobité metody transformace kvalitativních vlastností na určité kvantitativní proměnné. Proces š., Který spočívá v sestrojení škály podle určitých pravidel daných samou škálou, má dvě etapy (sběr dat a jejich analýzu). Při sběru údajů, od způsobu kterého závisí, jaký druh sociálně psychologických informací získáme, se zkoumané objekty empiricky pořádají a stanovuje se jejich vzájemný vztah. Při analýze dat, od způsobu níž závisí rozsah informací, se sestrojuje matematický model zobrazující empirické vztahy mezi objekty; někdy se tato etapa označuje jako výběr a realizace metody š. Existují dva druhy úloh, které lze řešit pomocí metod š .: a) kvantitativní modelování objektů, ke kterému se dospívá na základě průměrného skupinového hodnocení; b) kvantitativní modelování vnitřních charakteristik jedinců pomocí zjišťování jejich vztahu k určitému sociálnopsychologickému jevu. V prvním případě se modelování uskutečňuje pomocí škály posunovací, ve druhém pomocí škály postojové.