CH

psychologický slovník

CH

CHARAKTER (z gréc. charakter - pečať, razidlo) - súhrn stabilných individuálnych vlastností osobnosti, ktorý sa utvára a prejavuje v jej činnosti i styku a podmieňuje typické spôsoby jej správania. Poznanie ch. indivídua umožňuje s vysokou pravdepodobnosťou predpovedať jeho správanie a tým korigovať očakávané konanie. Ch. je podmienený spoločenským bytím osobnosti, osvojením sociálnej skúsenosti, čím vznikajú typické črty ch., určované typickými životnými udalosťami ľudí v konkrétno-historických podmienkach. Popri typických sociálnych vlastnostiach sa v ch. prejavuje jeho osobitosť, čo je dôsledkom rôznorodých neopakovateľných situácií pri socializácii subjektu, jeho výchove a rozvoji individuality (-» vlohy, -> temperament, -» vyššia nervová činnosť), ktorý závisí od vrodených predpokladov. Z mnohých črt ch. indivídua sú niektoré hlavné, iné druhoradé, ktoré sú podmienené rozvojom hlavných črt a ktoré môžu s nimi harmonizovať alebo kontrastovať, čo vytvára harmonický alebo protirečivý ch. Ch. sa prejavuje a formuje v činnosti, závisí od jej obsahu i osobnostného zmyslu, od reálnej, objektívne hodnotenej úspešnosti a od subjektívneho vzťahu indivídua k svojim úspechom a neúspechom (-> úroveň ašpirácií). Ch. sa prejavuje v systéme vzťahov človeka ku skutočnosti, ktorá ho obklopuje: vo vzťahu k iným ľuďom [sociabilita alebo uzavretosť (-» extraverzia - introverzia), pravdivosť alebo lživosť, taktnosť alebo hrubosť atď.]; vo vzťahu k práci (zodpovednosť alebo nesvedomitosť, pracovitosť alebo lenivosť atď.); vo vzťahu k sebe (skromnosť alebo sebectvo, sebakritickosť alebo sebadôvera, hrdosť alebo poníženosť); vo vzťahu k vlastníctvu (štedrosť alebo skúposť, šetrnosť alebo márnotratnosť, poriadkumilovnosť alebo neporiadnosť). Ch. závisí od svetonázoru osobnosti, jej presvedčenia a morálnych princípov, čím sa prejavuje jeho spoločensko-historická povaha. Napr. čestnosť, principiálnosť, humánnosť sú organicky späté s komunistickým presvedčením, ktoré je nezlučiteľné s pokrytectvom, bezzásadovosťou, ľahostajnosťou. Črty ch. samy osebe však ešte jednoznačne neurčujú sociálne postavenie indivídua: radosť zo života alebo úzkostlivosť môžu prežívať ľudia, ktorí sa podstatne líšia vo svojich názoroch a presvedčeniach. Relatívna stabilita črt ch. nevylučuje jeho veľkú plasticitu.

CHIROMANTIE, CHIROMANTIA (z gréc. cheir - ruka, man- teia - veštenie) - jeden zo spôsobov pseudovedeckého predpovedania osudu človeka podľa čiar, rýh a výčnelkov na dlani. Ch. vznikla v staroveku (Pytagoras, Galenos, Ibn Siná a d.) a úzko súvisí s astrológiou. Uchovala sa v niektorých krajinách až do súčasnosti a stala sa formou zábavy. Základom princípu veštenia z ruky je princíp predurčenosti (preformizmu), t. j. v danom prípade akoby fatálnej predurčenosti psychických osobitostí človeka a vývoja jeho životných udalostí v súlade s telesnokonštitučnými osobitosťami, "zaznamenanými" na dlani.

CHOLERIK (z gréc. chole - žlč) - subjekt, ktorý má vlastnosti jedného zo štyroch základných typov temperamentu. Vyznačuje sa vysokou úrovňou psychickej aktivity, energickým konaním, prudkosťou, výbušnosťou, silou pohybov, ich rýchlym tempom, prchkosťou. Ch. má sklon prudko striedať nálady, je výbušný, netrpezlivý, náchylný emočne zlyhať, niekedy býva agresívny (-> správanie agresívne). Silný nevyrovnaný typ. Pri nedostatku primeranej výchovy a v ťažkých životných okolnostiach môže nedostatočná emočná vyrovnanosť viesť ch. k neschopnosti kontrolovať svoje emócie.