Y

psychologický slovník

Y

YERKES-DODSONOVY ZÁKONY - stano­venie závislosti kvality (produktivity) vyko­návanej činnosti od intenzity (úrovne) moti­vácie. Podlá prvého Y. - D. z. sa so zvyšo­vaním intenzity motivácie kvalita činnosti mení podľa krivky zvonovitého tvaru: naj­prv rastie a po prechode cez body najúspeš­nejšej činnosti postupne klesá. Úroveň moti­vácie, pri ktorej je činnosť najúspešnejšia, sa označuje ako optimum motivácie. Druhý Y. - D. z. tvrdí, že čím je vykonávaná činnosť pre subjekt zložitejšia, tým nižšia úroveň motivácie je pre túto činnosť opti­málna. Tieto zákony stanovili r. 1908 amer. psychológovia R. M. Yerkes a J. D. Dodson pri skúmaní závislosti učenia od intenzity posilnenia (elektrického šoku) u krýs. Ne­skôr sa zákony potvrdili aj pri iných dru­hoch činnosti a motivácie u zvierat i u ľudí.