GDPR

ADAT PIONEER, Z.S., , PsychometryOnline ™ , Psychometry4sport ™, Psychometry4coach™   

se sídlem Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín I, Česká republika-EU

identifikační číslo:  22756311

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl L, vložka 7963

 

GDPR

pro objednavatele a testované osoby při poskytování, prodeji služeb a zboží umístěných na internetových adresách www.psychometry-online.com a www.psychotesty-online.net a to společně jak pro neanonymní uživatele tak i pro poskytování kontaktních dat při anonymní registraci.

 

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.1. Ochrana osobních údajů poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením EU 2016/679 (GDPR) je zajištěna pro kupujícího i testovaného, kteří jsou testovanou fyzickou osobou a nejedná se o anonymní registraci, podnikatelem, který odeslal prodávajícímu své údaje prostřednictvím kontaktního formuláře z webového rozhraní, kupujícího-nepodnikatele. V případě kontaktu prodávajícího poštou nebo hlasovým přenosem bude podnikatel nebo fyzická osoba-nepodnikatel dodatečně elektronicky vyzván k odsouhlasení Obchodních podmínek nebo Souhlasu se zpracováním osobních údajů GDPR, případně obojího.

 

1.2. V případě NEANONYMNÍ registrace kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení nebo název právnické nebo fyzické osoby, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození. V případě testovaného s neanonymní registrací v rozsahu všech údajů uvedených v dotazníku partnerské, pracovní a sportovní psychodiagnostiky, testů a jejich výstupů (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

 

1.3. V případě ANONYMNÍ registrace se rozumí vložení pouze kontaktních údajů a to funkční e-mailové adresy, která je dočasná, cizí nebo nemá žádnou vypovídající hodnotu a vazbu na konkrétní identifikaci testovaného, rovněž tak to platí i pro telefonní číslo, které může být neplatné, cizí, smyšlené, dočasně pořízené a nemá žádnou vypovídající hodnotu a vazbu ke konkrétní identifikaci testovaného. Anonymní kontakty testovaného slouží zejména pro účely vytvoření anonymního přístupu a přihlášení se do testovacího prostředí a dále za účelem zaslání výsledků testování a dále zaslání platebních informací k úhradě služby. I na vložené anonymní kontaktní údaje se vztahuje ustanovení 2.1.  

 

1.4. Objednavatel testování souhlasí se zasláním výsledných zpráv z partnerské, pracovní a sportovní psychodiagnostiky na jeho elektronickou adresu a dále se zavazuje nakládat s těmi údaji jako „citlivými“ ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Za tímto účelem je povinen před čerpáním služeb neanonymní partnerské, pracovní a sportovní psychodiagnostiky si zajistit písemný souhlas všech testovaných osob s nakládáním s jejich osobními údaji a výstupy z psychodiagnostiky. Objednavatel je vázán povinností přijmout nebo používat taková opatření, která znemožní přístupu cizích osob k těmto všem údajům mimo režimově nastavený adresář oprávněných pracovníků a dále zajistit nemožnost tyto osobní údaje a výstupy šířit třetím osobám. V poučení testovaných osob musí uvést, že kromě jiných údajů testovaní souhlasí se zpracováním osobních údajů i v rozsahu výstupů z psychodiagnostiky.

 

1.5. Kupující nebo testovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení obchodních vztahů. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

 

1.6. Kupující nebo testovaný bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce anebo registraci provedené z webového rozhraní uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Nepravdivé nebo chybné uvedení údajů nemá vliv na odpovědnost za vzniklou škodu.

 

1.7. Zpracováním osobních údajů kupujících i testovaných může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele nebo pověřence.

 

1.8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

1.9. Na základě nařízení EU 2016/679 (GDPR) je veškerá komunikace s webovým rozhraním prodávajícího, kontaktními formuláři, testováním prováděny šifrovým zabezpečením SSL a uchovávány na serverech se zabezpečením úrovně režimových pracovišť správce serveru. Byli jsme registrováni u Úřadu na ochranu osobních údajů v Praze jako správce „citlivých“ údajů č. 00071502 / 001 ze dne 10.03.2017 a tomu nadále odpovídá i vysoká úroveň zabezpečení dat a serverů.

 

1.10. Kupující nebo testovaný potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

1.11. V případě, že by se kupující nebo testovaný domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.7) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího či testovaného, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.11.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.11.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

1.12. Požádá-li kupující nebo testovaný o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace v rozsahu stanovené hodinové sazby na zpracování a nákladů na odeslání.

 

1.13. Návštěvník stránek, který vložil osobní údaj nebo kontaktní data do webového rozhraní za účelem získání kontaktu, konzultace, vyplnění kontaktního formuláře, objednávky, platební brány, má rovněž právo požádat provozovatele na adrese scout4sport.swiss(zavináč)gmail.com o odstranění tohoto údaje, pokud již nedošlo ke vzniku závazkového vztahu ze smlouvy nebo dokončené registraci již do testovacího prostředí partnerské, pracovní a sportovní psychodiagnostiky.

 

 

1.14. V případě zakoupení služby "PÁR" pro 2 osoby pro anonymní partnerské testování (screening) a vyhodnocení dávají obě osoby, každá za sebe, výslovný souhlas tím, že vyhodnocení partnerské kompatibility bude umístněno na jednom společném hodnotícím dokumentu (certifikátu), kde budou uvedeny vybrané údaje obou testovaných a takto budou oběma osobám doručeny na nimi uvedené anonymní kontaktní adresy.

 

2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

2.1. Kupující a testovaný souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a jeho telefon a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Kupujícímu i testovanému může být doručováno reklamní sdělení na adresu elektronické pošty a telefon uvedené v jeho uživatelském účtu či uvedené kupujícím v objednávce nebo platební bráně a testovaným v registračním formuláři.

 

3. SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ PRO WEB www.psychometry-online.com a SERVER psychometry-online.net

 

3.1. ADAT PIONEER, z.s., se zavazuje, že nikdy nepředá vyplněné údaje z testů partnerské, pracovní a sportovní diagnostiky a dotazníků třetím osobám, vyjma pověřence zpracování údajů, bez písemného souhlasu neanonymního registrovaného uživatele.

 

3.2. ADAT PIONEER, - z.s., se zavazuje, že předá vyplněné údaje z testů a výstupy partnerské, pracovní a sportovní diagnostiky a dotazníků třetí osobě – objednavateli služby, který není totožný s testovanou osobou jedná se o neanonymního registrovaného uživatele – testovanou osobu , která se účastní partnerské, pracovní nebo sportovní psychodiagnostiky za účelem jeho posouzení objednavatelem a ten mu zaslal přístupový odkaz k testovacímu programu před zahájením testování. Objednavatel služby je povinen disponovat vlastním písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů testované osoby.

 

4.  KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje provozovatele služeb testování na serveru  psychotesty-online.net - prodávajícího:

ADAT PIONEER,z.s.,  se sídlem Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, Česká republika-Evropská unie, identifikační číslo:  22756311, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 7963, emailová adresa: psychometryonline(zavináč)gmail.com

 

GDPR aktualizoval předseda ADAT PIONEER, z.s., pro testy PsychometryOnline™ ,  Psychometry4sport a Psychometry4coach™  - V.Š. , schváleno statutárním orgánem v Děčíně dne 19.02. 2024